Karmas likuma skaidrojums
 

Visi noteikti ir dzirdējuši par Karmas likumu, bet ne visiem ir skaidrs kā tas darbojas un tadēļ nav spējīgi izskaidrot notikumus savā dzīvē. Tāpēc mēģināšu paskaidrot. Bet vispirms, mani mīļie, man jums ir divas ziņas, viena slikta un viena laba. Sliktā ziņa ir tā ka no karmas jūs neviens neatbrīvos ne ekstrasensi, ne magi, ne arī kāds cits, karmu jūs atstrādāsiet līdz pēdējam pilienam, līdz karmas trauks būs tukš, bet labā ziņa ir tā ka jūs to noteikti izdarīsiet un atgriezīsieties savās mājās pie Dieva.
Kad jūs atnākat iemiesojumā, tad priekškars aizveras aiz jums un jūs vairs neatceraties to, kas ar jums notika pirms iemiesošanās, jūs aizmirstat jūsu iepriekšējos iemiesojumus. Ne vienmēr eksistēja tāda lietu kārtība. Un šī priekškara aizvēršana drīzāk ir humāna nekā ierobežojoša attiecībā pret jūsu dzīvesplūsmām. Lieta tā, ka daudzās jūsu dzīvēs jūsu rīcība bija ne tā pati labākā, un, ja jūs atcerētos visus savus smagos nodarījumus un ļaunprātības, tad jūs nevarētu darboties jūsu tagadējā dzīvē. Tādēļ priekškars jūsu atmiņā aizveras tūlīt pēc jūsu piedzimšanas.
Tomēr šis priekškars nav blīvs tiem, kas ar saviem nopelniem ir ieminuši ceļu, lai iegūtu spējas redzēt pagātni un nākotni. Jūs zināt, ka gaišredzības dāvanas bija daudziem praviešiem un svētajiem, kas bija iemiesojušies uz Zemes pagātnē un tagadnē. Priekškars sāk pacelties, kad jūsu četri zemākie ķermeņi iegūst noteiktu tīrības pakāpi un jūsu apziņa sasniedz to līmeni, pie kura viņa nevar nobīties no dažām lietām, kas gadās, notiekot mijiedarbībai starp pasaulēm.
Cilvēciskā apziņa patiesībā ir ļoti ierobežota. Viņu ierobežo tā loma, ko jūs spēlējat šajā patreizējā dzīvē, un viņu ierobežo jūsu karma, ko jūs radījāt iepriekšējās dzīvēs. Patiesībā jūsu karma ir tas šķērslis, kas stāv starp jums un smalkākām pasaulēm. Jūsu karma ir enerģija, blīva enerģētiska substance, kurai ir ļoti zemas vibrācijas pēc savas frekvences. Un šīs zemās vibrācijas ir tas aizkars, kas atdala jūs no mūsu pasaules.
Tāpēc, mīļotie, nav nekādas atšķirības starp jums un Gaismas Būtnēm, izņemot atšķirību vibrācijās. Un, kad ar jūsu centienu un nopelnu palīdzību jūs gūstat iespēju atbrīvoties no jūsu karmas, atbrīvoties no jūsu nepilnībām, tad jūs iegūstat spēju sazināties ar garīgo pasauli, uzturēties garīgajā pasaulē. Jūsu pasaules uztveres diapazons paplašinās, un jūs iegūstat daudzas spējas, kuras sauc par Svētā Gara dāvanām.
Tāpēc vēlos dot jums skaidrāku izpratni par to, ka tikai jūs paši, jūsu darbības pagātnē un tagadnē ir radījušas to aizkaru, kas jūs atdala no Dieva Reālās Pasaules. Un, tā kā pēc Dieva ieceres viss šajā visumā attīstās pa evolūcijas ceļu, tad nākošais etaps, ko jūs neizbēgami sasniegsiet, būs atbrīvošanās etaps no jūsu zemes iemiesojumu karmas.
Jūs atbrīvojaties no jūsu karmas un paceļaties uz augstāku enerģētisko līmeni.
Un patiesībā atbrīvoties no karmas var vairākos veidos. Var izdarīt pareizas izvēles. Jūsu dzīve nav nekas cits kā situāciju virkne, kurās jums vienmēr tiek dota iespēja izdarīt vienu no divām izvēlēm. Viena no izvēlēm tuvina jūs Dievam, bet otra izvēle attālina jūs no Dieva. Viss ir ļoti vienkārši. Un visu dzīves situāciju daudzveidību var izteikt ar šīm divām izvēlēm.
Un šis ceļš ir vienīgais, pa kuru iet visi cilvēki, kas ir iemiesojušies virs Zemes. Pārējie ir palīgceļi.
Jums ir zināms tāds ceļš kā lūgšanu prakse, kad jūs ar jūsu sirds momentuma palīdzību pievelkat papildu Dievišķo Enerģiju jūsu dzīvē un ar šīs Enerģijas palīdzību izšķīdināt jūsu karmiskos uzslāņojumus.
Bet galvenais jums ir tiekšanās uz jūsu ierobežotā stāvokļa pārvarēšanu, kurā jūs atrodaties karmisko cēloņu dēļ. Ja jūs zināt diagnozi, tad jums ir vieglāk atrast pareizu ārstēšanu un pielietot šo ārstēšanu jūsu dzīvē. Tāpēc viss, ko jūs darāt jūsu dzīvē, ir veids, kā jums pārvarēt jūsu ierobežoto karmisko stāvokli. Tādēļ jūs arī pieņemat iemiesojumu.
Tāds ir šīs pasaules Likums. Kādreiz jūs izvēlējāties pārbaudīt sevi iemiesojumā kā individualitāti. Jūs ieguvāt brīvību savu eksperimentu veikšanai. Un jūs sākāt izmantot Dievišķo Enerģiju pēc saviem ieskatiem. Priekš tā jums tika dota personība. Noteiktā evolūcijas attīstības posmā jūsu personība tika apveltīta ar saprātu. Bet saprātam piemīt divējāda daba. Tam ir iespēja izvēlēties, kā izmantot savas spējas. Un jūsu eksperimentu rezultātā ar jūsu prātu jūs sākāt ietīt sevi arvien blīvākās un blīvākās enerģijās, radot karmu, tas ir, izmantojot Dievišķo Enerģiju nevis atbilstoši Dieva iecerei, bet atbilstoši jūsu pašu prāta nodomam.

Jūsu darbība blīvajā fiziskajā pasaulē miljonu gadu laikā ir radījusi to apkārtējo realitāti, kurā jūs atrodaties. Jūs zināt, ka jūsu apkārtējā pasaule ir tikai spogulis, kurā atspoguļojas jūsu nepilnīgā apziņa. Tas bija etaps, kad saskaņā ar Dieva plānu šim visumam jums bija atļauts eksperimentēt ar Dievišķo Enerģiju atbilstoši jūsu brīvajai gribai.
Un tagad iestājas jauns etaps. Pirmajā etapā jūs gremdējāties ilūzijā, bet tagad iestājies atgriešanās etaps Dieva Reālajā Pasaulē.
Un pēc Radītāja ieceres tām pašām dvēselēm, kuras piedalījās ilūzijas radīšanā, ar savām darbībām jāpārvar šī iluzorā izpausme. Un vispirmām kārtām jums nepieciešams atteikties no jūsu nepilnīgā radītā savā apziņā.
Pirmajā etapā jūs arvien vairāk un vairāk gremdējaties matērijā un arvien vairāk un vairāk atdalāt sevi no Dieva. Otrajā etapā caur savas Vienotības ar Dievu apzināšanos jums jāatgriežas pie jūsu pašu reālās daļas, atsakoties no ilūzijas un pievēršoties Realitātei.
Pārvarot savu nepilnīgo stāvokli, atstrādājot savu karmu, jūs paaugstināt savas vibrācijas, un vienlaicīgi ar jūsu vibrāciju paaugstināšanos paaugstinās jūsu apkārtējās pasaules vibrācijas.
Jūs pārvarat sevi, pārvarat savu cilvēcisko dabu, un arvien vairāk un vairāk iemantojat Dievišķās īpašības, pakāpeniski atgriežoties pie Dievišķās Realitātes, no kuras jūsu dvēseles atnāca fiziskajā pasaulē, lai eksperimentētu.
Un jūsu attīstības gaitā jūs pakāpeniski iegūstat arvien pareizāku un pareizāku redzējumu, un jūs izzināt Dievišķo Patiesību un zināmā etapā kļūstat vienoti ar šo Patiesību.

Karmas nasta, kas gulst pār cilvēci, ir pārāk liela, un Gaismas Būtnes izmanto burtiski katru radušos iespēju, lai palīdzētu jums, Zemes cilvēkiem, kas ir iemiesojumā. Nenonieciniet jums dāvāto žēlastību un iespējas.
Kosmiskais Likums neļauj Gaismas Būtnēm iejaukties jūsu karmā, ja jūs nelūdzat viņu iejaukšanos. Bet, tikko aicinājums izteikts, un aicinājums sadzirdēts, Gaismas Būtnes ir gatavas sniegt jums visu iespējamo palīdzību.
Tomēr jums nav jāpaļaujas tikai uz Gaismas Būtnēm. Ja cilvēks vienu reizi lūdz, lai viņam palīdz atbrīvoties no smagas karmas, kas viņam uzgūlusies, piemēram, aborta karmas, viņam tiek palīdzēts. Bet, ja paiet kāds laiks un cilvēks atkal rīkojas tāpat, un tas rada karmu, tādā gadījumā Gaismas Būtnēm ir daudz grūtāk palīdzēt. Tāpēc katru reizi, kad jūs lūdzat palīdzību atbrīvot jūs no jūsu pagātnes nepareizās rīcības sekām, jums pilnīgi apzināti ir jāuzņemas saistības neatkārtot jūsu dzīvē to rīcību, kas radījusi karmu.
Ja Karmas Likuma vai Atmaksas Likuma zināšana būtu plaši izplatīta Zemes cilvēku vidū un sevišķi jaunatnes vidū, tad izdotos novērst daudzus cilvēku pārkāpumus, ko viņi izdara savas gara tumsības dēļ.
Karmas Likuma zināšana ir pirmais solis, kas nepieciešams jebkuram indivīdam, lai negrēkotu un savā dzīvē darbotos, vadoties pēc Dievišķajiem principiem. Tāpēc galvenais uzdevums tuvākajā laikā katram no jums būs iepazīstināt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu ar Karmas jeb Atmaksas Likumu. Un vislabākais būs jūsu personīgais piemērs, ko jūs parādīsiet jūsu bērnam, jūsu ģimenei, jūsu darba kolēģiem.
Negatīvā enerģija nevar izzust pati no sevis, bet jūsu lūgšanu enerģija var izšķīdināt negatīvo karmu, tieši tāpat kā jūsu vizualizācijas. Bet labās karmas enerģija, ko jūs radāt ar jūsu pareizajām darbībām, pēc jūsu lūguma var tikt novirzīta karmas nastas atvieglošanai un tam, lai karmas atstrādāšana noritētu jums visvieglākajā veidā. Jūsu pienākums ir atstrādāt jūsu nepareizo rīcību karmu, bet jūs varat šo karmu atstrādāt, piemēram, nokrītot un gūstot lūzumu, vai vienkārši tikt cauri ar vieglu sasitumu vai zilumu.
Jūsu uzdevums nav sagrēkot un pēc tam izlūgties savu grēku piedošanu. Jūsu uzdevums ir neradīt jaunu karmu. Veco karmu tādā vai citādā formā jums tik un tā būs jāatstrādā. Tāpēc uzmanīgi sekojiet, lai neradītu jaunu karmu.
Jūs radījāt jūsu karmu miljonu gadu laikā, jūsu neskaitāmo zemes iemiesojumu laikā. Un jūs vēlaties atbrīvoties no jūsu karmas vienā mirklī?
Ja Likums ļautu jums izjust jūsu karmas atgriešanas sekas vienā mirklī, tad neviens cilvēks neizturētu negatīvās enerģijas uzplūdumu pat ne sekundes daļu. Tā burtiski saplosītu jūs un jūsu ķermeņus. Tāpēc Karmas Likums pakāpeniski atdod jums jūsu karmiskos parādus izpildei ievērojamā laika posmā.
Tāpēc noskaņojieties uz ikdienas darbu. Brīnumi jūsu dzīvē ir iespējami, bet jūs paši radāt priekšnosacījumus brīnumiem jūsu dzīvē.
Dievišķās Brīvības īpašība vispirmām kārtām paredz Brīvību no jūsu karmas, brīvību no tām enerģijām, kuras jūs esat izkropļojuši ar savu Dieva Gribai neatbilstošo rīcību pagātnē. Šīs enerģijas piesaista jūs fiziskajam plānam un citiem planētas Zeme blīvajiem slāņiem. Un jūsu galvenais uzdevums – atbrīvoties no šīs piesaistes.
Un šo atbrīvošanās procesu nav iespējams paveikt uzreiz. Ja visa jūsu daudzu tūkstošu iemiesojumu gaitā izkropļotā enerģija pēkšņi aktivizētos jūsu aurā, tad jūs nevarētu izturēt šādu slodzi.
Tāpēc saskaņā ar humāno Kosmisko Ciklu Likumu jūsu dzīve tiek sadalīta laika intervālos, kad aktivizējas tā vai cita jūsu agrāk izkropļotā enerģija. Un šie laika intervāli ir Kosmiskā pulksteņa 12 galveno staru daudzkārtņi.
Šie laika cikli dalās gadu ciklos, tā saucamajos 12 gadu ciklos atbilstoši Zodiaka zīmēm, un mēnešu ciklos katra gada ietvaros. Tie ir tie cikli, kuriem atbilstoši notiek to karmisko situāciju atgriešana jums, kurām jums nepieciešams iziet cauri, lai nolīdzsvarotu jūsu agrāk izkropļotās enerģijas, kas ir jūsu aurā.
Visumā viss notiek atbilstoši kosmiskajiem cikliem, un šos ciklus Dievs ir pierakstījis zvaigžņu valodā. Tas, kas izpratīs zvaigžņu valodu, saņems pieeju Dieva plāna detaļām visam visumam un konkrētai planētai vai zvaigznei.
Jūsu dzimšanas brīdī notiek Kosmiskā pulksteņa palaišana jūsu dzīvesplūsmai. Tiek uzvilkta jūsu individuālā pulksteņa atspere. Un, zinot jūsu dzīves plānu, kuru tāpat nosaka zvaigznes jūsu dzimšanas brīdī, jūs varat uzzināt, kurā laika periodā un kuras enerģijas no jūsu iepriekšējiem karmiskajiem ierakstiem kļūst pieejamas atstrādāšanai.
Ja jūs uzmanīgi izsekosiet jūsu dzīvei, tad jūs varat pamanīt, ka ar apskaužamu periodiskumu jūsu uzmanības priekšā nostājas vienas un tās pašas problēmas, kas saistītas ar jūsu psihi un sevis un apkārtējās pasaules uztveri.
Atspere turpina vīties vaļā, un ar katru jaunu vijumu vienas un tās pašas problēmas atgriežas pie jums ar apskaužamu pastāvīgumu. Un jūs esat spiesti no jauna un no jauna atgriezties pie jūsu neizstrādātajām īpašībām un risināt jūsu priekšā nostājušās dzīves problēmas katru reizi jaunā līmenī.
Tas ir līdzīgi tam, kā skalojas okeāna viļņi. Vilnis uzskalojas krastam un pēc tam atkāpjas. Savas kustības gaitā vilnis ierauj savā kustībā akmeņus, kas atrodas okeāna krastā, un aizrauj tos sev līdzi. Un tūkstoš gadu laikā akmeņi kļūst gludi. Jebkuru izcilni uz akmeņiem slīpē okeāns.
Tieši tāpat katru dienu, no dienas dienā, no gada gadā Dievs ar Kosmisko Ciklu Likuma palīdzību slīpē jūsu nepilnīgās īpašības līdz tam laikam, kamēr jūs kļūstat gludi. Jūsu aura iegūst pareizu ovālu formu un iegūst caurspīdīgumu un krāsas, kuras sākotnēji bija jūsu aurai raksturīgas, pirms jūs uzņēmāties iemiesojumu fiziskajā pasaulē. Un šis jūsu īpašību slīpēšanas un pārveidošanas process par Dievišķām īpašībām ilgst ne vienu vien dzīvi.
Gudrs cilvēks saprot, ka no Kosmiskā Likuma darbības nevar izbēgt, bet rezultātu, uz kuru jūs virza Kosmiskais Likums, var sasniegt ar mazāku laika patēriņu, ja nepretotos Likumam, bet palīdzētu tā īstenošanai. Tādā gadījumā rezultāta sasniegšana notiek mazākā kosmisko ciklu skaitā. Un te slēpjas jēga teiktajam, ka izredzētajiem dienas tiks saīsinātas. Jums ir iespēja saīsināt savas esamības dienas uz Zemes tikai tādā gadījumā, ja jūs paātrināsiet karmas atgriešanu. Un jūs varat izstrādāt vienā gadā to, kam parastam cilvēkam būs vajadzīgi gadu desmiti. Jūs vienkārši ātrāk pārveidojat izkropļoto enerģiju, pateicoties tam, ka jūs vēlaties to darīt, un pateicoties Dievišķajai labvēlībai, kas ļauj jums to darīt.
Jums ir jāapgūst pareizais motīvs, ar kuru jums jāsāk lūgšanu lasīšana šajā dienā:
• Jūs patiesi apzināties visus jūsu grēkus, ko esat pastrādājuši pagātnē, un jūs cenšaties darīt visu, kas no jums atkarīgs, lai neatkārtotu šos grēkus nākotnē.
• Un jūs esat gatavi ar savu sirds momentuma palīdzību, kuras pārpilnas ar mīlestību pret visu Radīto, pret katru dzīvu būtni, pievilkt jūsu pasaulē to Dievišķās Enerģijas daudzumu, kas ļaus jums pārveidot jūsu izkropļoto enerģiju visā pilnībā.
Un tādā veidā, ja jūs spēsiet, pateicoties jūsu sapelnītajam momentumam, pārveidot Gaismā visu nepilnīgo enerģiju, kas atvērta pārveidošanai atbilstoši likumam šajā kosmiskajā termiņā, tad, kad iestāsies nākošais termiņš šīs enerģijas pārveidošanai, tad jums nebūs, ko pārveidot.
Un tomēr jūs turpināsiet jūsu kalpošanu. Tāpēc, ka līdz tam laikam, kamēr jūs atrodaties iemiesojumā, jums jāizmanto katru jūsu uzturēšanās minūti uz Zemes, lai sniegtu palīdzību tām dzīvajām būtnēm, kas nav tik veiksmīgas savā virzībā pa Ceļu kā jūs. Lai cilvēks apzinātos savu stāvokli šajā pasaulē, apzinātos savu nepilnīgumu un tiektos uz Dievu, viņam vajadzīga sākuma enerģija, kas ļaus viņam to izdarīt. Iedomājieties, ka jūs esat piegājis cilvēkam, kas ir tā apkrauts ar karmu, ka neapzinās savu saikni ar Dievu un savu saikni ar visām citām būtnēm uz Zemes. Viņš ir līdzīgs apkvēpušam traukam. Pārāk apkvēpušam. Kāpēc gan jums neiztērēt daļu savas enerģijas, lai notīrītu šo trauku. Noslaucīt to ar lupatu, palīdzēt tam saņemt kaut vai mazu daļiņu Dievišķās Enerģijas, mazu Gaismas stariņu, kas būs spējīgs atmodināt šī cilvēka snaudošo apziņu. Katrs no jums, ja jūs atceraties, atradās tādā apkvēpušā stāvoklī pagātnē. Un vienmēr jums blakus atradās cilvēks, kurš raidīja jums laipnu skatienu vai parādīja līdzjūtību jūsu dvēselei. Un jūs saņēmāt to enerģijas daudzumu, kuras jums pietrūka tajā brīdī, lai paaugstinātu savu apziņu līdz augstākas Realitātes apzināšanās līmenim. Katram no jums vajadzīga palīdzība, un katrs no jums var sniegt tādu palīdzību. Jūs varat sniegt šo palīdzību neapzināti, ar savu skatienu, ar savu reakciju uz radušos kritisku situāciju.
Jūsu iesvētījumu pamatskolas izlaiduma eksāmens būs tajā dienā, kad jūs ieraudzīsiet, cik daudziem cilvēkiem jūsu apkārtnē jums jāpalīdz. Un jūsu vislielākais sasniegums būs tajā brīdī, kad jūs patiesi priecāsieties par jūsu brāļu sasniegumiem. Kad jūs patiesi priecājaties par jūsu apkārtējo cilvēku sasniegumiem, tad jūs saņemat kā sava paša sasniegumu momentumu katra tā cilvēka sasniegumus, par kuru panākumiem jūs patiesi priecājaties.
Tādā veidā jūs varat pavairot savus dārgumus Debesīs, sava kauzālā ķermeņa dārgumus. Jūs varat vispār neko nedarīt paši, bet tikai palīdzēt un patiesi priecāties par citu sasniegumiem. Un jūs sapelnīsiet daudz vairāk nopelnus un labās karmas, kā pat tad, ja visus savus spēkus pieliksiet cīņai ar saviem personīgajiem trūkumiem. Protiet priecāties par citu cilvēku sasniegumiem un sajūsmināties par viņu sasniegumiem.
Tēva, Mātes, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen!
 

Ticības Simbols

Ticu Vienīgajam Dievam –
Debesu un Zemes Radītājam,
kura klātbūtne ir visā Dzīvībā.
Ticu Viņa Likuma Pareizībai
un ar pazemību pakļaujos
Viņa Likuma Gudrībai.
Ticu Dieva Valstībai,
kas izpaužas kā Debesīs,
tā arī uz Zemes.
Ticu Dieva –
Tēva, Mātes, Dēla un
Svētā Gara Vienotībai.
Āmen!

Mūsu Tēvs

Mūsu Tēvs Debesīs!
Svētīts lai top tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs,
tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi
dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem
parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība,
spēks un gods mūžīgi.
Āmen (Mateja 6:9-13)

Dievmāte

Esi sveicināta, Marija,
žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi;
Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir Tavs dēls Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte,
Lūdz par mums, Dieva dēliem un meitām,
Tagad un mūsu uzvaras stundā
Pār grēku, slimībām un nāvi.

Lai slavēts Tēvs un Dēls un Svētais Gars un Dievišķā Māte,
tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

 


Atveriet savas sirdis Mīlestībai, un jūs izmainīsiet pasauli

 

Kategorija: Reiki | Pievienoja: laimiga (13.07.2012) | Autors: www.citarealitate.lv
Skatījumu skaits: 3156 | Komentāri: 1 | Reitings: 3.5/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]